Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ինչ է պատմում ընկերոջս լուսամուտը

Խաղաղ է երկինքը, հանգստանում է քաղաքը.. առհասարակ աշխարհը….

Մարտյան տարածված բառերի եռյակ.

()

դիմակ`-ռուսերեն՝ маска, անգլերեն՝Mask

վիրուս – ռուսերեն՝ вирус, անգլերեն՝ virus

ձեռնոց- ռուսերեն՝ перчатка, անգլերեն՝ gauntlet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: