Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայոց լեզու

  • Գրե՛լ երեք այնպիսի ձայնարկություն, որոնցով հնարավոր լինի կազմել այլ խոսքի մասեր
  • գոռգոռոց-գոռալ
  • ձռձռոց֊ճռալ
  • քչքչոց֊քչքչալ
  • ծիվ֊ծիվ֊ծվծվալ
  • Գտնե՛լ ձայնարկությունները (առոգանության նշանները դրված չեն) և խմբավորե՛լ ըստ տեսակների։
    • Վայ, խշշալ, ձայն տալ, ծուղրուղուհեյ, հարայ կանչել, ճռռոց, օֆ, քչքչոց, ծիվ-ծիվ, բզզոց, ախ, վաշ-վիշ, ճռվողյուն, ուխայ, թրըխկ, շրխկոց։

Վայ֊զգացական

ծուղրուղու֊բնաձայնական

հեյ֊կոչական

օֆ֊զգացողական

ծիվ֊ծիվ֊բնաձայնական

ախ֊զգացական

ուխայ֊զգացական։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: