Design a site like this with WordPress.com
Get started

11 12 2019

Տնային Աշխատանք վարժ272 Մեքենայի բաքի տարողությունը 80 լ է: Քանի՞ լիտր բենզին կա բաքում, եթե լցրել են նրա 45 %-ը: 1. 80 x 45/100 = 72/2 = 36 Պատ․՝ Բաքում կա 36 լիտր բենզին վարժ273 11000 դրամով ապրանք են գնել և նախատեսում են 15 % շահույթ ստանալ: Դրա համար ի՞նչ գնով պետք է վաճառել ապրանքը:Continue reading “11 12 2019”

03 12 2019

Առաջադրանքներ(դասարանում) 1) Կառուցե՛ք կոորդինատների ուղղանկյուն համակարգ և նշե՛ք հետևյալ կետերը՝ A (+3, +4), B (–2, +1), C (–3, –4), D(0, +1), E (–5, +3), F (+3, –5), G (+1, 0), H (+6, +4), I (–2, –4), J (–1, –3)։ 2) Ի՞նչ կենդանի է պատկերված (- 9; 5), (- 7; 5), (- 6; 6), (- 5; 6), (-