Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մ

Մաթեմատիկա 10․02․2020

4) Հետևյալ աղյուսակում ներկայացված են օրվա ընթացքում օդի

ջերմաստիճանի փոփոխության տվյալները:Կառուցե՛ք համապատասխան գրաֆիկը.

5) Նկարում տրված են մեքենայի և ավտոբուսի շարժման գրաֆիկները.

ա) Ժամը քանիսի՞ն է մեքենան մեկնել քաղաքից։

բ) Ինչի՞ է հավասար մեքենայի անցած ճանապարհի երկարությունը։

գ) Քաղաքից ի՞նչ հեռավորության վրա էր մեքենան մեկնումից 2,

3, 6 ժամ անց։

դ) Ժամը քանիսի՞ն էր ավտոմեքենան գտնվում քաղաքից 210 կմ

հեռավորության վրա։

ե) Ինչի՞ է հավասար ավտոմեքենայի արագությունը։

զ) Ինչքա՞ն ճանապարհ է անցել ավտոմեքենան ընթացքի

երրորդ ժամից սկսած մինչև ընթացքի ավարտը։

6) Քաղաքից միաժամանակ միևնույն ուղղությամբ մեկնեցին երկու մեքենաներ։ Առաջինի արագությունը 60 կմ/ժ է, երկրորդինը՝75 կմ/ժ։ Քանի՞ ժամ անց նրանց հեռավորությունը կգերազանցի 90 կմ-ը։

լուծում
75-60=15կմ/ժ

90:15=6 ժամ անց

Պատ.6 ժամ անցavagarakelyanմաթեմОставьте комментарий 1 Minute

Մաթեմատիկա 06․02․2020

1) Գրե՛ք երեք հաջորդական ամբողջ թվեր, որոնց գումարը հավասար

է 0-ի։
-2+2=0
-10-10=0
-120-120=0

2) Հաշվել.

ա)( -44:4+12:(-3))-134=-132

բ) -12+(-34)-(-21)=-67

գ) -34+6-91=-119

դ) -(-56)-(-21)+100=23

ե)-120:2+60=0

3) AB հատվածը C կետով բաժանվում է AC և CB երկու հատվածների։ CB հատվածի երկարությունը AC հատվածի երկարության 2/3-ն է։ Գտե՛ք AB հատվածի երկարությունը, եթե CB հատվածի երկարությունը 24 սմ է։
24։2×3=36

4) Արույրը 60 % պղնձի և 40 % ցինկի համաձուլվածք է։ Արույր պատրաստելու համար վառարանի մեջ դրել են ցինկ և 210 կգ պղինձ։Որքա՞ն ցինկ են դրել վառարանի մեջ։ Որքա՞ն արույր կստացվի։
60%-210
40-140

Լրացուցիչ(տանը)

Լրացուցիչ(տանը)

5) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (35 – 17) – 20=-2
դ) (29 – 64) + 23=-12
է) (–39 –21) + 11=-49

բ) (–43 – 14) – 32=-89
ե) (–30 – 21) + 56=+5
ը) (16 – 33) – 50=-67

գ) (–74 + 27) – 15=-62
զ) (81 – 45) – 60=-24
թ) (–18 + 6) – 39=-51

6) Հաշվե՛ք.

ա) | – 4 –(-3)|=4+3=7, եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինի –3 թիվը,

բ) |5 – (-9)– 8|=5+9+8=22, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի –9 թիվը,

գ) |6 – 2| + | 6– (–1)|=6+2+6+1=15, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի 6 թիվը։

7) Քաղաքից դուրս եկավ մի մեքենա, որի արագությունը 80 կմ/ժ էր։ 

հետո նրա հետևից շարժվեց մեկ ուրիշ մեքենա, որի արագությունը 

90 կմ/ժ էր։ Քաղաքից դուրս գալուց ինչքա՞ն ժամանակ անց 

երկրորդ մեքենան առաջինից 20 կմ առաջ անցած կլինի։
Պատ․՝2 ժամ հետո

8) Գտնել բաց թողած թիվը.
Պատ․՝ 18։

10-10-q-13.png

4) Հետևյալ աղյուսակում ներկայացված են օրվա ընթացքում օդի

ջերմաստիճանի փոփոխության տվյալները:Կառուցե՛ք համապատասխան գրաֆիկը.

5) Նկարում տրված են մեքենայի և ավտոբուսի շարժման գրաֆիկները.

ա) Ժամը քանիսի՞ն է մեքենան մեկնել քաղաքից։

բ) Ինչի՞ է հավասար մեքենայի անցած ճանապարհի երկարությունը։

գ) Քաղաքից ի՞նչ հեռավորության վրա էր մեքենան մեկնումից 2,

3, 6 ժամ անց։

դ) Ժամը քանիսի՞ն էր ավտոմեքենան գտնվում քաղաքից 210 կմ

հեռավորության վրա։

ե) Ինչի՞ է հավասար ավտոմեքենայի արագությունը։

զ) Ինչքա՞ն ճանապարհ է անցել ավտոմեքենան ընթացքի

երրորդ ժամից սկսած մինչև ընթացքի ավարտը։

6) Քաղաքից միաժամանակ միևնույն ուղղությամբ մեկնեցին երկու մեքենաներ։ Առաջինի արագությունը 60 կմ/ժ է, երկրորդինը՝75 կմ/ժ։ Քանի՞ ժամ անց նրանց հեռավորությունը կգերազանցի 90 կմ-ը։

լուծում
75-60=15կմ/ժ

90:15=6 ժամ անց

Պատ.6 ժամ անցavagarakelyanմաթեմОставьте комментарий 1 Minute

Մաթեմատիկա 06․02․2020

1) Գրե՛ք երեք հաջորդական ամբողջ թվեր, որոնց գումարը հավասար

է 0-ի։
-2+2=0
-10-10=0
-120-120=0

2) Հաշվել.

ա)( -44:4+12:(-3))-134=-132

բ) -12+(-34)-(-21)=-67

գ) -34+6-91=-119

դ) -(-56)-(-21)+100=23

ե)-120:2+60=0

3) AB հատվածը C կետով բաժանվում է AC և CB երկու հատվածների։ CB հատվածի երկարությունը AC հատվածի երկարության 2/3-ն է։ Գտե՛ք AB հատվածի երկարությունը, եթե CB հատվածի երկարությունը 24 սմ է։
24։2×3=36

4) Արույրը 60 % պղնձի և 40 % ցինկի համաձուլվածք է։ Արույր պատրաստելու համար վառարանի մեջ դրել են ցինկ և 210 կգ պղինձ։Որքա՞ն ցինկ են դրել վառարանի մեջ։ Որքա՞ն արույր կստացվի։
60%-210
40-140

Լրացուցիչ(տանը)

Լրացուցիչ(տանը)

5) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (35 – 17) – 20=-2
դ) (29 – 64) + 23=-12
է) (–39 –21) + 11=-49

բ) (–43 – 14) – 32=-89
ե) (–30 – 21) + 56=+5
ը) (16 – 33) – 50=-67

գ) (–74 + 27) – 15=-62
զ) (81 – 45) – 60=-24
թ) (–18 + 6) – 39=-51

6) Հաշվե՛ք.

ա) | – 4 –(-3)|=4+3=7, եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինի –3 թիվը,

բ) |5 – (-9)– 8|=5+9+8=22, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի –9 թիվը,

գ) |6 – 2| + | 6– (–1)|=6+2+6+1=15, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի 6 թիվը։

7) Քաղաքից դուրս եկավ մի մեքենա, որի արագությունը 80 կմ/ժ էր։ 

հետո նրա հետևից շարժվեց մեկ ուրիշ մեքենա, որի արագությունը 

90 կմ/ժ էր։ Քաղաքից դուրս գալուց ինչքա՞ն ժամանակ անց 

երկրորդ մեքենան առաջինից 20 կմ առաջ անցած կլինի։
Պատ․՝2 ժամ հետո

8) Գտնել բաց թողած թիվը.
Պատ․՝ 18։

10-10-q-13.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: